fbpx

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Da Vinci” w Koszalinie na lata 2020/2023

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej” Janusz Korczak

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe: Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami            

    Nr 256, poz. 2572 z póź. zmian.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru     

    pedagogicznego. (Dz. U. poz. 1658 z póź. zmianami ).

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi plan rozwoju szkoły na najbliższe lata.

W założeniu  nie jest to forma kompletna i zamknięta. Uświadamia jednak szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest tworzenie naszej wspólnej przyszłości.  

Planowane zmiany nie mogą wynikać z przypadku, lecz winny stanowić efekt skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. W związku z tym powinny być oparte na  szerokiej pracy diagnostycznej i współdziałaniu wszystkich podmiotów, którymi są uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Przedstawiona koncepcja niewątpliwie wymagać będzie uzupełnienia, monitorowania i weryfikacji. W czasie opracowywania koncepcji wzięto pod uwagę wnioski z planów (wizji szkoły).  

Opracowanie koncepcji pracy szkoły to wiele wspólnych działań, takich jak: spotkanie przedstawicieli społeczności szkoły i przyjęcie misji szkoły, prace w zespołach nauczycieli, indywidualne spotkania dyrektora z różnymi osobami oraz opracowanie projektu przez nauczycieli i przyjęcie przez Radę Pedagogiczną.

I.CHARATERYSTYKA SZKOŁY 

1.Dane ogólne szkoły 

               Niepubliczna Szkoła Podstawowa  „Da Vinci” w Koszalinie jest szkołą, która powstała z myślą o uzupełnieniu braków takich szkół na Pomorzu Środkowym (i nie tylko).

Organem prowadzącym : Monika Ferenszkiewicz 

Obecnie szkoła jest placówką 6 oddziałową. Planuje się jako placówkę 8 oddziałową.

                       

     2.Historia szkoły

Historia szkoły dopiero się tworzy, ponieważ szkoła powstała 1 września 2014r. jako 1 oddziałowa z kl. I, tak więc karty szkoły dopiero będą się zapisywać.

Mottem szkoły jest : 

Wizja szkoły na miarę XXI wieku, a „biegnie” na pewno w wiek XXII. Zróbmy więc wszystko, aby Wizja i Misja szkoły zrealizowała się. Patrząc na przebieg wydarzeń istnieje możliwość wykonania zadania.

Dyrektorem przedsięwzięcia jest P. Monika Ferenszkiewicz, a dyrektorem ds. ped. jest P. Dorota Wojtowicz.

      

    3. Lokalizacja

Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest na obrzeżach miasta. Przy szkole jest sala gimnastyczna oraz plac, który powoli zmienia się w ciekawy plac sportowo-rekreacyjny. 

      4.Kadra szkoły

        W szkole pracuje 24 nauczycieli, dyrektor ds. ped.. Młoda kadra nauczycieli jest pełna pomysłów i inicjatyw. Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty, a także formy szkoleń on- line).

       5.Baza szkoły

       Placówka dysponuje obecnie 7 salami lekcyjnymi, oraz stworzyliśmy pracownię komputerową, stołówkę, pokój nauczycielski , pokój pedagoga, sale terapeutyczne  i gabinet dyrektora.
        Szkoła jest systematycznie  modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny. 

 II. MISJA SZKOŁY

           Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania
         poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego
         i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym
         otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej
         oraz społeczeństwa polskiego.  

 III.WIZJA SZKOŁY        

       W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego oraz Pomorza Środkowego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

 IV.MODEL ABSOLWENTA

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

…jest aktywny   

posiada zainteresowania i rozwija je

uczy się języków obcych

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

…jest ciekawy świata  

korzysta z  różnych źródeł informacji

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

…jest odpowiedzialny

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

      …jest otwarty

      nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

      umie współdziałać w grupie

      prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

      

      …jest optymistą

      pozytywnie patrzy na świat

      lubi siebie i innych

      wierzy w swoje możliwości

      umie odróżniać dobro od zła

      …jest prawy

     jest uczciwy i prawdomówny

     zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

     zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

    … jest tolerancyjny 

     rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

     szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

     jest wrażliwy na potrzeby innych

     …jest krytyczny

     selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność
     do określonego celu

     …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

     zna swoją wartość, swoje prawa

     zna i respektuje prawa innych.

Pragniemy, aby nasz absolwent był młodym człowiekiem, który:

bardzo dobrze posługuje się ojczystym językiem polskim;

– zna historię własnego kraju, miasta i regionu;

– dobrze posługuje się językiem angielskim i niemieckim w typowych sytuacjach;

– rozwija swoje zainteresowania;

– potrafi określić swoje potrzeby;

– wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu;

– potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu;

– zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;

– przetwarza informacje i posługuje się prostymi programami komputerowymi oraz dobrze   

  radzi sobie z technologią komputerową;

– umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i czyta ze zrozumieniem;

– umie przygotowywać się do sprawdzianów i prac klasowych;

– pomaga innym i wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje problemy;

– umie się bawić wspólnie z innymi.

 V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 

  1. Dydaktyka

   Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów
   zewnętrznych

     

     włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych 

     promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych

     systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów

     sumienne przygotowywanie uczniów do wszelkich przedsięwzięć

     analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych.

     organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wspierających

      ☞ nauczenie i realizacja podstawy programowej w j. angielskim i nie tylko

     Fakty świadczące o realizacji założonych celów

     znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach
           dodatkowych  

     uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne                                                                    

     stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów

     szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami       

           badawczymi  

   

     Podejmowane na bieżąco działania 

     realizacja podstawy programowej 

     monitorowanie realizacji podstawy programowej

     analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania

     dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb
           uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych

     przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć

     zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach

     indywidualne podejście do nauczania i ucznia

  1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej

     kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

     propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych

     eliminowanie przejawów agresji i przemocy

     udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

     w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę      

           obywatelską

     podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia
           i ekologię wpływają na postawy uczniów

     uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce
           i rozwojowi ogólnemu dziecka

     uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje    

           społeczne ( od kl. IV)

Podejmowane na bieżąco działania 

     Ewaluacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły w każdym  roku   

            szkolnym

     diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów

     organizowanie akademii i uroczystości szkolnych 

     organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym,   

           sportowym

     organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych

     udział uczniów w akcjach charytatywnych

     pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci

     stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze
           i społeczne szkoły 

3.Baza szkoły

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły

 ☞ utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym

       ☞ dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia

       ☞ w dalszym ciągu  wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe   

             pomoce dydaktyczne

      ☞ dążenie do większego wykorzystania sali gimnastycznej

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

      placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki    

             pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny

      

Podejmowane na bieżąco działania 

      racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi

      przeprowadzanie remontów bieżących budynku

      zagospodarowanie otoczenia 

      uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie

      uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej

      zakupy sprzętu sportowego

      utworzenia placu sportowo-rekreacyjnego

4.Organizacja i zarządzanie szkołą

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły

      aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem  prawnym

      przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki

      stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną

      efektywna współpraca z rodzicami 

        Fakty świadczące o realizacji założonych celów

      wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom 

      szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

       poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki

      ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli

      propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki

       Podejmowane na bieżąco działania 

      monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia

      monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa  

             oświatowego

      monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej

      tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności  

             placówki 

      zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji oraz dokumentacji szkolnej

      włączanie rodziców do niektórych działań placówki-zasięganie opinii dotyczących 

            uczniów, szkoły (poprzez ankietowanie, wywiady itp.)

5. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły              

    w środowisku lokalnym

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce
 i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym

      budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz  

             między rodzicami i nauczycielami  

      dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej

      tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów

     właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między   

           rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność 

           podejmowanych działań

     udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach

        i zawodach  na terenie szkoły i miasta jest zauważany i doceniany

     elementem tradycji szkoły jest uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,    

           prezentacja osiągnięć i możliwości uczniów na różnych okolicznościowych festynach

     placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnymi 

     rodzice włączają się w działalność szkoły

           Podejmowane na bieżąco działania 

     kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej

     konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły

     wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania

     włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym

     analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne- wywiady z rodzicami 

      6.Kadra szkoły      

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej

     aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia

     dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki

     ☞ kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności do podnoszenia   

          efektywności nauczania

          Fakty świadczące o realizacji założonych celów

     kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia

     nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na 

           dany rok szkolny lub dłuższy okres

     nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

     dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny

     dyrektor w miarę możliwości zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe 

      

          Podejmowane na bieżąco działania

 

     ☞ określanie zakresu potrzeb szkoleniowych 

     opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny

     realizacja planu doskonalenia

 VI.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

        Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących       w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii

     obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wg harmonogramu

     kontrola realizacji podstawy programowej

     stała analiza efektów kształcenia

     stała analiza sytuacji wychowawczej

     obserwacja imprez i uroczystości szkolnych

     kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących

     okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.   

VII. EWALUACJA KONCEPCJI

Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres trzech lat. 

Z pewnością będzie podlegać zmianom.

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli przygotowujących Plan Pracy Szkoły na kolejny rok szkolny dokonają przeglądu zadań w podstawowych obszarach szkoły. W przypadku dużych zmian zostaną zaproponowane poprawki do Koncepcji Pracy.

Po 2 latach zostanie wykonana ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespół nauczycieli, a wnioski i rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej Koncepcji Pracy Szkoły.

Sposobami ewaluacji będą: obserwacja, ankiety i dyskusja przedstawicieli społeczności szkoły, a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji.

  VIII. ZAŁĄCZNIKI

       Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane
i zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Plan Pracy Szkoły 

Program Profilaktyczno-wychowawczy

Plan Pracy Świetlicy Szkolnej