fbpx

Misja i Cele

Misja szkoły

 1. Założenia misji szkoły.

 • Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdemu uczniowi,

 • Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji,

 • Poprzez odpowiedni dobór programów realizuje w pełni podstawę programową, dostosowuje nauczanie do indywidualnych potrzeb, możliwości ucznia, rozwija

  w nich potrzebę samokształcenia i doskonalenia się,

 • Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,

 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska szkolnego i lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią.

 • Osiągamy to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie uczniom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 • Kształtujemy uczniów kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych

  i odpornych na patologie społeczne.

 • Nasz styl pracy oparty jest na ścisłej współpracy przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

Wizja szkoły

 1. Absolwent Szkoły .W wyniku naszych działań programowych, uczeń kończący szkołę będzie odpowiedzialnym młodym człowiekiem, rozpoczynającym kolejny etap swojego życia w edukacji. Będzie:

 • kulturalny,

 • uczciwy,

 • otwarty na innych, szczery, życzliwy,

 • tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji religijnych,

 • obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący pracę swoją i innych,

 • komunikatywny,

 • kreatywny,

 • posługujący się technologią informatyczną,

 • posługujący się co najmniej jednym językiem zachodnioeuropejskim,

 • potrafiący szukać informacji w oparciu o nowoczesne środki przekazu,

 • szanujący swój kraj i naród, chroniący dziedzictwo kulturowe,

 • wolny od patologii i uzależnień,

 • umiejący pracować i współpracować,

 • ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów.

 

 1. Wizja szkoły.

„Szkoła, jako złożony i dynamiczny organizm nigdy nie jest dziełem skończonym, może co najwyżej zmierzać do doskonałości”

Szkoła, do której zmierzamy powinna być:

 • autonomiczna – w doborze kadry, form pracy i celów,

 • bezpieczna – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń,

 • zdrowa – ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne

  i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną uczniów, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypaleniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, tworząca przyjazny klimat

  i dobre wspomnienia tak, by jej absolwenci mówili o NSP „moja szkoła”.

 • przygotowująca do życia – dająca uczniom umiejętności dobrego i sprawnego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, korzystania

  z nowoczesnej technologii informatycznej i informacyjnej,

 • otwarta – współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym ,organizująca działalność pozalekcyjną dla wszystkich,

 • demokratyczna – sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty,

 • twórcza – innowacyjna, ucząca i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów,

 • z własnym obliczem – z tradycją i tożsamością.