fbpx

Misja i cele

Misja szkoły

 1. Założenia misji szkoły.
 • Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdemu uczniowi,
 • Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji,
 • Poprzez odpowiedni dobór programów realizuje w pełni podstawę programową, dostosowuje nauczanie do indywidualnych potrzeb, możliwości ucznia, rozwija
  w nich potrzebę samokształcenia i doskonalenia się,
 • Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska szkolnego i lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią.
 • Osiągamy to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie uczniom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Kształtujemy uczniów kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych
  i odpornych na patologie społeczne.
 • Nasz styl pracy oparty jest na ścisłej współpracy przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

Wizja szkoły

 1. Absolwent Szkoły .W wyniku naszych działań programowych, uczeń kończący szkołę będzie odpowiedzialnym młodym człowiekiem, rozpoczynającym kolejny etap swojego życia w edukacji. Będzie:
 • kulturalny,
 • uczciwy,
 • otwarty na innych, szczery, życzliwy,
 • tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji religijnych,
 • obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący pracę swoją i innych,
 • komunikatywny,
 • kreatywny,
 • posługujący się technologią informatyczną,
 • posługujący się co najmniej jednym językiem zachodnioeuropejskim,
 • potrafiący szukać informacji w oparciu o nowoczesne środki przekazu,
 • szanujący swój kraj i naród, chroniący dziedzictwo kulturowe,
 • wolny od patologii i uzależnień,
 • umiejący pracować i współpracować,
 • ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów.

 

 1. Wizja szkoły.

„Szkoła, jako złożony i dynamiczny organizm nigdy nie jest dziełem skończonym, może co najwyżej zmierzać do doskonałości”

Szkoła, do której zmierzamy powinna być:

 • autonomiczna – w doborze kadry, form pracy i celów,
 • bezpieczna – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń,
 • zdrowa – ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne
  i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną uczniów, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypaleniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, tworząca przyjazny klimat
  i dobre wspomnienia tak, by jej absolwenci mówili o NSP „moja szkoła”.
 • przygotowująca do życia – dająca uczniom umiejętności dobrego i sprawnego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, korzystania
  z nowoczesnej technologii informatycznej i informacyjnej,
 • otwarta – współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym ,organizująca działalność pozalekcyjną dla wszystkich,
 • demokratyczna – sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty,
 • twórcza – innowacyjna, ucząca i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów,
 • z własnym obliczem – z tradycją i tożsamością.