fbpx

Procedura bezpieczeństwa i higieny

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zarządzenie 2/2017

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowaej Da Vinci w Koszalinie

z dnia 1 września 2017r.

w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole”.

Na podstawie :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (poz.59),

zarządzam, co następuje

§1

Wprowadza się procedurę „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Koszalinie do zapoznania się z treścią procedury.

2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do szkoły z treścią procedury.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                    Załącznik 1

                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 1 września 2017 r.

                                                                                                                                                             Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( poz. 59)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2017 r.

Opis procedury

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

 1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, klasie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 5. Pielęgniarka po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]