fbpx

Statut

STATUT

Niepublicznej szkoły podstawowej da vinici w koszalinie 

Rozdział I

NAZWA SZKOŁY

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Koszalinie zwana dalej szkołą, to nazwa ośmioletniej podstawowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Koszalinie, 75-847 Koszalin, ul. Wenedów 3.

Rozdział II

Informacje o szkole

 1. Organem prowadzącym jest Monika Ferenszkiewicz.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
 3. Czas trwania edukacji w szkole wynosi 8 lat.
 4. Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę.
 5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej ( w danym roku szkolnym) w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 6. Szkoła Podstawowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. Ust. z 2019 r. poz.1148,1078,1287,1680 i 1681 oraz niniejszego statutu.
 7. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym pracę szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne ani wykraczać poza kwestie regulowane w Statucie.
 8. Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie szkoły.
 9. Organ prowadzący zatrudnia Dyrektora.

Rozdział III

1. Cele i zadania szkoły

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. Ust. z 2019 r. poz.1148,1078,1287,1680 i 1681  oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wprowadzając uczniów w świat wartości, w tym ofiarności , współpracy , solidarności , altruizmu , patriotyzmu i szacunku dla tradycji ,

2) szkoła umożliwia uczniom zindywidualizowaną naukę w oddziałach lub zespołach, rozwija ich kompetencje takie jak:  innowacyjność, kreatywność, i przedsiębiorczość ,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,

5) szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej ,wyznaniowej, kulturowej , narodowej , regionalnej i etnicznej ,

6) szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 października 1989r. z późniejszymi zmianami,

7) szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej (współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną): 

a) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

b) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,

c) z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi może wystąpić: uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka środowiska (higienistka szkolna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

szczegółowe działania określa procedura o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

8) szkoła tworzy właściwe warunki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

9) szkoła zapewnia nauczanie w oparciu o Szkolny Plan Nauczania uwzględniający aktualne ramowe plany nauczania, podstawy programowej oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników.

 • Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
 • Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania.

10) szkoła stosuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminu ośmioklasisty,

11) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w niej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, oraz zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,

12) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas wyjazdów przez nią organizowanych,

13)szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych,

14) otacza szczególna opieką uczniów klas I-III oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

15) Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,

16) szkoła systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów,

17) szkoła realizuje swoje zadania i cele przez następujące formy działalności dydaktyczno – wychowawczej:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne ,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne ,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • zajęcia  prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych ,
 • wycieczki przedmiotowe i turystyczno – krajoznawcze,
 • imprezy sportowe, artystyczne, konkursy przedmiotowe i inne.

 18) Szkoła przestrzega zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami , w oparciu o opracowane przez placówkę procedury.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.
 1. Każdy z organów szkoły posiada możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą Prawo Oświatowe (art.68,70,83,85) oraz własnymi regulaminami.
 2. Zasady współdziałania między szkolnymi organami,
 • Wszystkie organy szkoły winny działać według posiadanych regulaminów, we współpracy realizować cele i zadania szkoły określone statutem,
 • Poszczególne organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Wymiany informacji dokonuje się przez udział przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli w posiedzeniach różnych organów szkoły oraz tej części odpisu uchwały innym organom szkoły, która ich dotyczy.
 1. W przypadku zaistnienia konfliktu między organami szkoły zasadą naczelną powinno być znalezienie rozwiązania wynikającego z obowiązujących przepisów. W przypadku braku porozumienia stosuje się następujące procedury:
 1. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie, a dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole. Od orzeczenia dyrektora szkoły każda ze stron w ciągu 14 dni może wnieść odwołanie do organu prowadzącego.
 2. konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora szkoły postępowanie wszczyna organ prowadzący nie później niż po upływie 14 dni,
 3. konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a pracownikami szkoły rozpatruje organ prowadzący,
 4. konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły – postępowanie prowadzi dyrektor, a następnie rada rodziców. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

DYREKTOR

 • zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, posiadających wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami,
 • kieruje bieżącą działalnością szkoły,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich rozwoju psychofizycznego,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • opracowuje arkusz organizacyjny,
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • powołuje Szkolny Zespół Egzaminacyjny i zespół nadzorujący egzamin po kl. VIII szkoły podstawowej,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,str.36 p10,11
 • może  decyzją administracyjną , skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • dyrektor jako jej przewodniczący,
 • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji:

 • zatwierdza plany pracy szkoły,
 • podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • podejmuje uchwały w sprawie  eksperymentów pedagogicznych.
 • podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia
 • uchwala Program Profilaktyczno-wychowawczy

Rada Pedagogiczna opiniuje :

-organizacje pracy szkoły 

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Po str.37 p5

RADA RODZICÓW

 • może występować  do Rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala między innymi:

 • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
 • organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
 • tryb podejmowania uchwał.

Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne.

Samorząd Uczniowski

 1. w szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem .
 1. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw i obowiązków uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego;
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna;
 • obowiązek postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły;
 • obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły i nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

3.Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

4. Regulamin samorządu nie może by sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły .

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem Ramowego Planu Nauczania do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: I semestr od 01 września do 15 stycznia , II semestr od 16 stycznia do 24 czerwca.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

-oddział liczy do 20 uczniów.

 1. Uczniowie w jednorocznym systemie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych Szkolnym Planem Nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.
 2. Organizację stałych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie  arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne  prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Szkoła może zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewnić uczniowi spełnienie obowiązku szkolnego w drodze edukacji domowej .
 3. Godzina lekcyjna w szkole podstawowej trwa 45 minut,
 4. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia (od 30 do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 5. Z uwagi na małą liczbę uczniów w klasach ( mniej niż 5 uczniów) część zajęć odbywa się w systemie klas łączonych tworząc oddziały I-II , III-IV . 
 6. Dyrektor szkoły ustala zasady prowadzenia zajęć/lekcji w zastępstwie w razie nieobecności nauczyciela . W zastępstwie może prowadzić zajęcia/lekcje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ( do klasy IV) lub nauczyciel przedmiotowiec . 
 7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów  .
 8. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
 9. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele-organizatorzy korzystają z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 10. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów  odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 11. szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  określają  to opracowane procedury .

Nauczyciel ma prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i Uczniów,
 • wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich Uczniów,
 • wypowiadania się przy ustalaniu oceny zachowania Uczniów,
 • wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich Uczniów,
 • korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych oraz komisji przedmiotowych działających na terenie szkoły,
 • wdrażanie za zgodą Dyrektora nowatorskich programów i metod pracy.

Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 
  a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły;

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 1. współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
  a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
  d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom;
 4. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami np. poradnią psychologiczno – pedagogiczną, placówką doskonalenia nauczycieli, pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym, itd., 
 5. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.

Zakres zadań terapeuty pedagogicznego 

 1. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 2. badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,
 3. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu placówki

Zakres zadań psychologa i pedagoga szkolnego: 

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia organ prowadzący szkołę z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor zarządzający.
 3. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają odrębne przepisy między innymi zawarte w Kodeksie Pracy oraz warunki i zakres czynności pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zawartych w umowie o pracę lub innym dokumencie określającym stosunek pracy.
 4. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor zarządzający .
 5. Pracownicy niepedagogiczni maja prawo do: wnioskowania do dyrektora zarządzającego w sprawach usprawnienia obsługi szkoły; do pomocy i wsparcia współpracowników; korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy maja obowiązek: zgłaszanie dyrektorom wszelkich zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w Szkole; zapewnienia sprawnego działania szkoły; przestrzegania w trakcie pracy przepisów bhp i ppoż.

Nauczyciel ma prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i Uczniów,
 • wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich Uczniów,
 • wypowiadania się przy ustalaniu oceny zachowania Uczniów,
 • wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich Uczniów,
 • korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych oraz komisji przedmiotowych działających na terenie szkoły,
 • wdrażanie za zgodą Dyrektora nowatorskich programów i metod pracy.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia organ prowadzący szkołę z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor zarządzający.
 3. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają odrębne przepisy między innymi zawarte w Kodeksie Pracy oraz warunki i zakres czynności pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zawartych w umowie o pracę lub innym dokumencie określającym stosunek pracy.
 4. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor zarządzający .
 5. Pracownicy niepedagogiczni maja prawo do: wnioskowania do dyrektora zarządzającego w sprawach usprawnienia obsługi szkoły; do pomocy i wsparcia współpracowników; korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy maja obowiązek: zgłaszanie dyrektorom wszelkich zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w Szkole; zapewnienia sprawnego działania szkoły; przestrzegania w trakcie pracy przepisów bhp i ppoż.

Rozdział VII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowi integralną część Statutu Szkoły i jest zgodny z rozporządzeniami MEN z zakresu procedur oceniania, oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie właściwym dla szkoły .

art.1. OGÓLNE WARUNKI WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określają ogólne warunki, sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkole podstawowej.
 3. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego systemu określają Przedmiotowe Zasady Oceniania, zwane dalej PZO.
 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania opierają się na gruntownej analizie podstaw programowych, programów nauczania i standardów wymagań co do realizacji celów edukacyjnych szkoły,
 2. Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowują nauczyciele uczący danego przedmiotu,
 3. nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w WZO,
 4. nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi szkoły Przedmiotowych Zasad Oceniania w ustalonym przez dyrektora terminie, celem zatwierdzenia go,
 5. zatwierdzone przez dyrektora Przedmiotowe Zasady Oceniania są integralną częścią szkolonych zasad oceniania i stanowi dokument regulujący pracę Szkoły,
 6. PZO powinien zawierać:
 • wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności,
 • sposoby pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące),
 • informacje o narzędziach pomiaru dydaktycznego stosowanych na swoich lekcjach,
 • warunki poprawiania ocen cząstkowych,
 • w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.
 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) i Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) muszą być spójne.

art.2. PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia:
 • przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
 • wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem wyników psychofizycznych, środowiskowych i rodzinnych,
 • aktywność podczas zajęć szkolnych,
 1. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć ,
 3. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 4. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
 6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

art. 3. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z OCENIANIEM UCZNIÓW

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa wyżej, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności – dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze, o której mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkołach podstawowych.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 1. Rodzice nieobecni na zebraniu organizacyjnym (na początku roku szkolnego) zobowiązani są we własnym zakresie zapoznać się z treścią Zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

art.4. OCENIANIE BIEŻĄCE

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:

– ustnie ocenę z odpowiedzi i kartkówek

– pisemnie ocenę z prac klasowych

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na spotkaniach z rodzicami lub w innych sytuacjach ustalonych z nauczycielem .
 2. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I-III ustala się stosując cyfrowe skróty opisów ocen w skali 1-6 , a w klasach IV – VIII odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6.Ocena 1 (niedostateczny) jest oceną negatywną , natomiast pozostałe oceny są ocenami pozytywnymi .
 1. Skala ocen cyfrowych może być poszerzona poprzez zastosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „-” (obniżenie oceny).
 2. Uczeń ma prawo do poprawy bieżących ocen na zasadach określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

art. 5. FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW

 1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów następuje poprzez:
 1. wypowiedzi ustne,
 2. prace pisemne wykonywane w szkole:
 • kartkówka – dotyczy 3-5 ostatnich tematów, czas jej trwania – do 15 minut,
 • sprawdzian – według specyfiki przedmiotu, czas jego trwania – do 45 minut,
 • praca klasowa – według specyfiki przedmiotu, czas jej trwania – do 90 minut,
 • testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – według specyfiki przedmiotu, czas trwania – do 90 minut,
 • notatki,
 • ćwiczenia,
 • rozwiązywanie zadań przy tablicy,
 • prace pisemne,
 • niewerbalne wytwory pracy (np. albumy, słowniki, makiety, plakaty),
 • aktywność w zajęciach lekcyjnych, w pracy indywidualnej i grupowej,
 • inne formy – wymagające od ucznia czynności określonych specyfiką przedmiotu nauczania.
 1. prace domowe
 1. Szczegółowe formy sprawdzania i oceniania osiągnięć dydaktycznych, wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin, zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 2. Dopuszczalna ilość pisemnych prac kontrolnych wykonywanych w szkole:
 1. kartkówka – jest niezapowiedziana, stanowi alternatywę dla odpowiedzi ustnej z ostatnich lekcji lub jako sprawdzenie pracy domowej; ocena za tę formę nie podlega poprawie, może wystąpić na wszystkich zajęciach edukacyjnych w danym dniu,
 2. praca klasowa, test, sprawdzian – dotyczy wiadomości i umiejętności kształconych / nabywanych z określonej partii materiału; zapowiedziana tydzień wcześniej (zapis w dzienniku) i poprzedzona utrwaleniem; dopuszcza się w ciągu tygodnia 2 takie formy, ale nie w tym samym dniu dla jednego oddziału,
 3. zmiana terminu sprawdzianu (pracy klasowej, testu) może odbyć się za zgodą nauczyciela na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązują zapisy dotyczące ilości form sprawdzania – fakt przeniesienia terminu odnotowuje się w dzienniku przy temacie.
 1. Częstotliwość oceniania odpowiedzi ustnych, prac pisemnych w klasie, prac domowych i aktywności na lekcji jest zawarta w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 2. Terminy sprawdzania i oceniania pisemnych prac kontrolnych:
 1. kartkówki i prace domowe powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 7 dni roboczych;
 2. prace klasowe, sprawdziany i testy powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 14 dni roboczych.
 1. O przeliczeniu punktów uzyskanych ze sprawdzianu na ocenę cyfrową decyduje nauczyciel, uwzględniając następujące normy:

Ocena: Przedział procentowy uzyskanych punktów:

 • celujący 6 = 100 % (praca wykonana bezbłędnie),
 • bardzo dobry 5 = 99 % – 88 %,
 • dobry 4 = 87 % – 71 %,
 • dostateczny 3 = 70 % – 50 %,
 • dopuszczający 2 = 49 % – 31 %,
 • niedostateczny 1 = poniżej 31 %.

art.6. OCENIANIE ZACHOWANIA

 1. Wychowawcy klas I etapu edukacyjnego prowadzą zeszyt pochwał i uwag o uczniach i klasie. Nauczyciele i pozostali uprawnieni mogą zapisywać w nim uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu uczniów. Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) podczas indywidualnych rozmów.
 2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania i kryteria ustalania opisowej oceny zachowania znajdują się w Statucie (art 8,pkt.2)
 3. Przy ustalaniu oceny z zachowania w II etapie edukacyjnym uwzględnia się w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena zachowania uwzględnia postawy ucznia określone kryteriami zachowania.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym kontakt szkoły z domem.
 3. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca uwzględnia pozytywne i negatywne uwagi świadczące o spełnianiu lub nie spełnianiu przez ucznia kryteriów na poszczególne oceny.

art.7. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA, KOŃCOWA

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania przeprowadzana jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o organizacji roku szkolnego.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.
 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.
 3. W klasach IV-VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. z zajęć edukacyjnych:
 • stopień celujący – 6,
 • stopień bardzo dobry – 5,
 • stopień dobry – 4,
 • stopień dostateczny – 3,
 • stopień dopuszczający – 2,
 • stopień niedostateczny – 1,
 1. zachowania:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VIII jako programowo najwyższych. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz ocena zachowania, uzyskana w klasie programowo najwyższej,
 2. roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
 1. Oceny uzyskane za różne formy nie są równocenne, a ocena śródroczna/ roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 2. Ocena śródroczna/ roczna nie może być wystawiona z ocen cząstkowych uzyskanych za te same formy oceniane lub z mniej niż trzech ocen cząstkowych uzyskanych po ostatniej klasyfikacji.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

art.8. OGÓLNE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy jako niezbędne do kontynuacji nauki, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy; uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 2. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania przedmiotu dla danej klasy na poziomie koniecznym -niezbędne do kontynuowania nauki; rokuje nadzieję na uzupełnienie braków do poziomu dostatecznego; rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne i niewielkim stopniu trudności; ma braki, ale nie przekreślają one możliwości zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki,
 3. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania jako podstawowe; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; w czasie zajęć edukacyjnych wykazuje się zadowalającą aktywnością,
 4. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności podstawowe oraz ponadpodstawowe określone programem nauczania w danej klasie; poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; jest aktywny na zajęciach edukacyjnych,
 5. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności podstawowe oraz ponadpodstawowe określone programem nauczania w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania; potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; bierze udział w konkursach przedmiotowych / zawodach szkolnych i pozaszkolnych; efektywnie pracuje na zajęciach edukacyjnych,
 6. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności podstawowe oraz ponadpodstawowe określone programem nauczania w danej klasie; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy; potrafi sprawnie korzystać z różnych źródeł informacji; osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych / zawodach szkolnych i pozaszkolnych; twórczo i w ramach samokształcenia rozwija swoje uzdolnienia.
 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zachowania:
 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
 • wyróżnia się kulturą osobistą wobec rówieśników i osób dorosłych,
 • przestrzega zasad kultury współżycia w zespole oraz zasad kultury językowej,
 • jest uczciwy i prawdomówny, nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,
 • jest życzliwy i uczynny, pomaga innym,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, reaguje na przejawy zła,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i organizowanych akcjach szkolnych,
 • szkoła jest jego drugim domem, więc dba o jej mienie,
 • chętnie uczestniczy w konkursach międzyklasowych, szkolnych i pozaszkolnych godnie reprezentując klasę lub szkołę,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dostarcza w terminie,
 • zawsze jest ubrany w stosowny strój, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń.
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • wypełnia wszystkie obowiązki zapisane w regulaminie szkolnym,
 • wyróżnia się na forum klasy aktywnością – chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań,
 • nie uchyla się od współpracy i pomocy innym,
 • charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, dba o kulturę słowa,
 • jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również z innych klas, w miarę możliwości służy im pomocą,
 • systematycznie uczęszcza do szkoły a wszystkie nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie,
 • bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,
 • zawsze jest ubrany w stosowny strój
 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • stosuje się do ustalonych zasad i norm zachowania,
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków sumiennie,
 • nie uczestniczy w przepychankach, niebezpiecznych zabawach, bójkach – szczególnie ze słabszymi i młodszymi,
 • wyraża się w sposób kulturalny,
 • szanuje mienie szkolne, prywatne, nie zaśmieca otoczenia,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • zachowuje się kulturalnie,
 • nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,
 • ubiera się stosownie na co dzień, zdarzyło się jeden raz, gdy jego ubiór/ wygląd budził zastrzeżenia.
 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i środowiska,
 • przeważnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • upomniany – stosuje się do ustalonych zasad zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wykonuje polecenia,
 • w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę,
 • nie zawsze regularnie usprawiedliwia nieobecności,
 • zdarzają mu się uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości,
 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi, stara się poprawić swoje zachowanie,
 • zazwyczaj ubiera się stosownie, zdarzyło się dwa – trzy razy, gdy jego ubiór/ wygląd budził zastrzeżenia.
 1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i środowiska,
 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły,
 • wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny, wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu i kolegów,
 • w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin, często spóźniam się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,
 • utrudnia swoim zachowaniem prowadzenie zajęć lekcyjnych,
 • w ciągu semestru otrzymał, uwagi powtarzające się o niewłaściwym zachowaniu, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,
 • został przyłapany na eksperymentowaniu z używkami,
 • bardzo często jego ubiór/ wygląd jest niezgodny z wymaganiami.
 1. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • nie angażuje się w życie szkoły, uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i środowiska,
 • znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszanie, wyłudzania,
 • nie przestrzega norm kulturalnego zachowania, używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych gestów w stosunku do nauczycieli i kolegów,
 • nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych,
 • rozmyślnie zniszczył mienie szkolne lub prywatne,
 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
 • brał udział w chuligańskich wybrykach w szkole i poza nią,
 • nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (wagaruje),
 • nie poprawia swojego zachowania, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
 • ulega nałogom,
 • prawie codziennie jego strój/ wygląd jest niezgodny z wymaganiami:
 • strój codzienny – czysty, schludny, w stonowanych kolorach,
 • strój odświętny – chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie; dziewczynki – biała bluzka i ciemna spódnica/spodnie, stosowny wygląd – całkowity zakaz stosowania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte są w procedurze wystawiania oceny zachowania ucznia.

art. 9.ZASADY USTALANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH I INFORMOWANIA O NICH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na zasadach opisanych w PSO i zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w niniejszym dokumencie.
 2. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy  w okresie klasyfikacji śródrocznej i rocznej, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela do stałych zastępstw i klasyfikowania z danego przedmiotu i zachowania  .
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,  plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , a w przypadku wychowania fizycznego –także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej .
 4. Wystawiona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Egzaminu poprawkowego nie może zdawać uczeń, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. ZACHOWANIE
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
 1. samoocenę ucznia,
 2. opinię zespołu klasowego,
 3. opinii nauczycieli uczących w danym oddziale.
 1. Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych / rocznych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania musi nastąpić najpóźniej na 7 dni roboczych przed klasyfikowaniem śródrocznym / rocznym (wpisanie ocen w dzienniku długopisem lub piórem).
 1. INFORMOWANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów o śródrocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ocenie zachowania następuje najpóźniej na 5 dni roboczych przed radą klasyfikacyjną śródroczną w formie pisemnej:
 1. w klasach I-III w formie wydruku opracowanego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (według wzoru znajdującego się w PZO);
 2. w klasach IV-VI w formie wydruku z dziennika.
 1. Ocenę roczną z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poprzedza ocena przewidywana, o której nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):
 1. w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i/lub ocenie nagannej zachowania – w formie pisemnej /dopuszcza się wydruk z dziennika – na 30 dni przed radą klasyfikacyjną roczną;
 2. w przypadku przewidywanych pozostałych ocen – najpóźniej 14 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy przygotowują pisemną informację.
 • w klasach I-III w formie oceny opisowej,
 • w klasach IV-VIII w formie wydruku z dziennika.

Podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów informację uczniowie okazują wychowawcy.

IV.   WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY     KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Jeżeli Uczeń lub jego Rodzice/prawni Opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez Wychowawcę klasy na spotkaniu z Rodzicami w szkole, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności Ucznia po wyrażeniu niezgody Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej i ustnej, oddzielnie dla każdych zajęć edukacyjnych, dla których Uczeń lub jego Rodzice/prawni Opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń – wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów. 
 3. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu szkoły) informuje na piśmie Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy Ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności Ucznia przeprowadza Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
 • imiona i nazwiska Nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
 • termin tych czynności,
 • zadania sprawdzające,
 • wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,
 • podpisy Nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
 1. Pisemny wniosek Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do teczki wychowawcy . Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
 2. Ocenę uzyskaną przez Ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

art.10. OCENIANIE RELIGII i etyki

 1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
 2. We wrześniu rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas pierwszych składają pisemne oświadczenie /deklarują pisemnie wolę/ uczestniczenia dziecka w zajęciach z religii i/lub etyki .
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w p.2 w klasie programowo wyższej niż pierwszej, uczeń automatycznie jest objęty nauką religii. 
 4. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej u nauczyciela prowadzącego zajęcia i wychowawcy klasy.
 1. rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie,
 2. w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii podlegają ocenianiu. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ramach przedmiotowego oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.
 2. W klasach I-VIII ocena z religii wystawiana jest według skali ocen przyjętych w szkole.
 3. Ocena roczna z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i liczona jest do średniej ocen.

art.11. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

art.12. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1. Poprzez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
 2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt b),
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt b).
 1. W przypadku ucznia z orzeczeniem/opinią PPP ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyraża poziom opanowania wiadomości i umiejętności określony w dostosowanych opinią/orzeczeniem wymaganiach, a w przypadku oceny zachowania następuje po zasięgnięciu opinii pedagoga szkoły.

art. 13. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów /pisemną prośbę/ ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Wniosek, o którym mowa w punkcie 3 należy złożyć do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od przekazania informacji o ocenach.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowanie fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z  plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2, 3 i 5a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia spełniającego obowiązek szkolny liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących sprawdzianu .
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących sprawdzianu  i egzaminu poprawkowego.
 5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących sprawdzianu .

art.14. EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej,  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

art.15. SPRAWDZIAN wiadomości i umiejętności

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek, który rodzic/prawny opiekun składa do dyrektora szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5.a.2 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w punkcie 8.a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

art.16. PROMOWANIE UCZNIA

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 4. nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w punkcie 6., wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową:
 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;
 2. jeżeli  przystąpił do egzaminu, 
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w punkcie 9.a uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i przystąpił ponadto do egzaminu.

art.17. egzamin PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin z  poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej “egzaminem “.
 2. Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej “Komisją Centralną”( harmonogram ogłaszany na stronie internetowej CKE do 20 sierpnia każdego roku)
 3. Uczniowie z trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu opinia, o której mowa w punkcie 3., powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną:
 1. nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,
 2. nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 1. Opinię, o której mowa punkcie 3., rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 4. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 30 listopada  roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 8. Zwolnienie ucznia z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku.
 9. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 10. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 11. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 12. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 13. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
 14. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
 15. W przypadku:
 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
 3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego ucznia i unieważnia jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ucznia zamieszcza się w protokole.
 1. W przypadku stwierdzenia podczas egzaminu pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia Dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tego ucznia.
 2. W przypadkach, o których mowa w punkcie 19 i 20, uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.
 3. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu:
 1. stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia,
 2. uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej,
 3. uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego ucznia i unieważnia jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ucznia zamieszcza się w protokole.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas egzaminu pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do egzaminu. Dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tego ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.
 3. Do ucznia, o którym mowa w punkcie 24 przystępującego do egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się te same przepisy.
 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.
 7. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 8. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 9. Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 30., dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

art. 18 . MONITOROWANIE I EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają:
 1. monitoringowi, przez który należy rozumieć systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiągniętej jakości pracy szkoły,
 2. procesowi ewaluacji, której celem jest:
 • doskonalenie systemu oceniania, jako elementu prawa wewnątrzszkolnego,
 • podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia.
 1. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:
 1. uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Szkolnego);
 2. rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami);
 3. nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, dyskusji na WDN, innych spotkaniach wynikających z uczestnictwa w zespołach statutowych RP szkoły);
 4. dyrektor Szkoły (przez przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami).

art. 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.
 2. W przypadkach nie objętych wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania decyzje podejmuje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UczniÓW

Statut określa prawa i obowiązki ucznia, tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw

ucznia, rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, a także

rodzaje nagród i warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej

nagrody.

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego Rodzice lub Opiekunowie akceptują zasady funkcjonowania Szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Organ Prowadzący po przeprowadzeniu rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
 4. Przyjęcie Ucznia do Szkoły wymaga:
 • złożenia karty zgłoszenia;
 • wstępnej rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami;
 • spotkania z dzieckiem na terenie Szkoły;
 • wpłaty wpisowego;
 • podpisania umowy przez Rodziców lub Opiekunów, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania aktów regulujących działalność Szkoły,
 • dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.
 1. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż na rok.
 2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania oraz postępów w nauce, a także promowania, i ukończenia szkoły określa “Wewnątrzszkolne zasady oceniania”.
 3. Prawa ucznia
  1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • zapoznania się z programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności,
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru szkoły,
 • przedstawianiu wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach,
 • odpoczynku w przerwach między lekcjami oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • odwołania się od oceny na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania,
 • odwołania się od oceny z zachowania: szczegółowe zasady oceniania ucznia określają „Procedury wystawienia oceny zachowania ucznia”
 • wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 1. Obowiązki ucznia
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich i aktywnego uczestnictwa w zajęciach a także nie zakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zachowania się godnego ucznia poza szkołą,
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • chronić zdrowie i życie własne i innych, przestrzegać zasad higieny,
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,
 • dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 • po zakończonych zajęciach opuścić teren szkoły,
 • podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,
 • przedstawienia w określonym terminie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez rodziców lub opiekunów. Szczegółowe zasady określają „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”.
 • dbania o schludny wygląd,
 • przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szczegółowe warunki określa Regulamin szkoły.
 1. Nagrody i kary

Uczeń może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu,

w szczególności za:

1) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony określonymi wynikami,

2) wybitne osiągnięcia sportowe;

3) wyróżniające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach, pracy pozalekcyjnej;

4) aktywną pracę społeczną, w tym bezinteresowne niesienie pomocy innym,

5) aktywną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu;

6) wzorową postawę ucznia, szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, społeczności

szkolnej, środowiska lokalnego.

 Ustala się następujące formy nagród:

1) pochwała ustna nauczyciela lub wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy;

2) pochwała pisemna nauczyciela lub wychowawcy – udzielona na forum klasy lub szkoły;

3) pochwała ustna lub pisemna Dyrektora Szkoły – udzielona indywidualnie lub na forum klasy,

szkoły;

4) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora Szkoły do rodziców;

5) nagroda rzeczowa;

6) dyplom uznania;

7) Nagroda dla Najlepszego Absolwenta Szkoły.

O przyznaniu nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców podczas rozmów

indywidualnych, zebrań, na forum Szkoły lub przez dziennik elektroniczny.

 Nagrody przyznaje się na wniosek:

1) nauczyciela/wychowawcy klasy;

2) zespołu wychowawczego/przedmiotowego;

3) organów Szkoły:

4) innego podmiotu.

Ustala się następujący tryb zgłoszenia zastrzeżeń od przyznanej nagrody:

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przyznanej

uczniowi nagrody do Dyrektora Szkoły odnosząc się do kryteriów jej przyznawania

i uzasadniając swoje zastrzeżenia;

2) Zastrzeżenia o których mowa w ust. 1 można zgłosić w terminie do 7 dni od przyznania nagrody.

3) Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą klasy lub nauczycielem wnioskującym o nagrodę,

pedagogiem szkolnym oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego rozpatruje zastrzeżenia

w ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku i udziela odpowiedzi na piśmie.

4) Decyzję w przedmiocie zgłoszonych zastrzeżeń podejmuje Dyrektor Szkoły i jest ona ostateczna.

Decyzję Dyrektora załącza się do dokumentacji szkolnej.

Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym postanowienia Statutu mogą być

stosowane kary, w tym w szczególności za:

1) lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;

2) bezmyślne lub świadome uszkodzenie mienia szkolnego lub własności innych osób;

3) rażące naruszenie zasad obowiązujących w Szkole;

4) chuligańskie zachowanie i szkodliwy wpływ na społeczność szkolną;

5) nagminne uchylanie się od prac na rzecz szkoły;

6) podejmowanie wszelkich działań zagrażających zdrowiu ucznia lub innych osób;

7) naruszanie zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły;

8) nierespektowanie zasad właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników

szkoły;

9) zakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie.

Wobec ucznia mogą być stosowane następujące kary:

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela lub wychowawcę:

a) w osobistej rozmowie z uczniem (bez świadków),

b) na forum klasy;

2) upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę z jednoczesnym wpisem uwagi

do dziennika elektronicznego;

3) nagana Dyrektora Szkoły z wpisem do dziennika elektronicznego;

4) odwołanie z pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły;

5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy (okresowe lub stałe) przez Dyrektora na wniosek

wychowawcy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

Kary udziela odpowiednio nauczyciel lub wychowawca, Dyrektor Szkoły na wniosek

nauczyciela, wychowawcy, zespołu nauczycieli lub Rady Pedagogicznej.

 O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, wychowawca/nauczyciel informuje rodziców

w rozmowie ustnej lub pisemnie w terminie do 7 dni od jej udzielenia.

Fakt nałożenia na ucznia kary powinien być odnotowany w dokumentacji szkolnej wychowawcy, w dzienniku elektronicznym.

Tryb odwołania się od kary

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo w ciągu 3 dni złożyć wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie sytuacji, która doprowadziła do nałożenia kary. Wniosek rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, przewodniczący klasy, do której uczęszcza uczeń, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca.

 1. Uczeń może być skreślony z listy Uczniów w przypadku:
 1. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego  w przypadku:
 1. dystrybucji lub używania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia,
 2. działań zagrażających dobru, moralności lub bezpieczeństwu Uczniów lub innych osób,
 3. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
 4. kradzież,
 5. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
 6. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,
 7. zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,
 8. fałszowanie dokumentów szkolnych,
 9. popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Skreślenie Ucznia może nastąpić również, jeśli jego Rodzice lub Opiekunowie przez trzy miesiące nie uiścili czesnego lub innych należności na rzecz Szkoły pomimo odebrania pisemnego wezwania do zapłaty.
 2. Z wnioskiem o skreśleniu ucznia z listy do dyrektora mogą wystąpić:
 1. Rodzice zainteresowanego ucznia,
 2. Rada Pedagogiczna.
 1. Skreślenie może nastąpić również w przypadku, gdy zostaną wyczerpane wszystkie rodzaje oddziaływań wychowawczych zarówno Rodziców lub Opiekunów, jak i Szkoły lub gdy Rodzice lub Opiekunowie nie podejmują współpracy ze Szkołą i nie wywiązują się z podjętych zobowiązań,      a Uczeń w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły oraz ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych.
 2. Skreślenie z listy Uczniów następuje również w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy o naukę szkolną lub jej rozwiązania za porozumieniem stron po zrealizowaniu przesłanek i na zasadach wskazanych w treści umowy o naukę szkolną:
 1. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo wypowiedzieć umowę o naukę szkolną wyłącznie według następujących zasad:
 • złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu do dnia 31 maja, na koniec roku szkolnego,
 • w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obowiązujących aktach wewnętrznych dotyczących bezpośrednio Uczniów lub Rodziców / Opiekunów lub ustanowienia nowych aktów wewnętrznych Szkoły istotnie zmieniających sytuację Uczniów lub Rodziców / Opiekunów – w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia takich zmian lub aktów wewnętrznych, za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru.

oraz w przypadku:

 • podwyższenia opłat za świadczenia, z których Uczeń korzysta i bez korzystania, z których nie mógłby uczęszczać do Szkoły,
 • likwidacji świadczenia, z którego Uczeń korzysta i bez korzystania, z którego nie mógłby uczęszczać do Szkoły,
 • w każdym z powyższych przypadków w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia takich zmian lub nowych zasad, za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania przez organ prowadzący Szkołę zobowiązań wynikających z umowy o naukę szkolną – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego,

Umowa o naukę szkolną wygasa wówczas na koniec, odpowiednio, trymestru lub miesiąca kalendarzowego po upływie okresu wypowiedzenia; Rodzice są zobowiązani do zapłaty zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za okres do dnia jej wygaśnięcia,

 1. Dyrektor ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku:
 • braku możliwości kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami lub braku współpracy z ich strony w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z Uczniem, w szczególności w przypadku opuszczenia przez Rodziców lub Opiekunów trzech spotkań indywidualnych z osobistym opiekunem Ucznia w ciągu roku szkolnego – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru,
 • nieprzestrzegania przez Rodziców lub Opiekunów lub przez Ucznia Regulaminu Szkoły lub innych aktów wewnętrznych Szkoły – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania przez Rodziców lub Opiekunów zobowiązań wynikających z umowy – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • opóźnienia w zapłacie należności przysługujących za okres przynajmniej 2 miesięcy – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • likwidacji Szkoły lub istotnego zakresu jej działania – za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru lub roku szkolnego,

W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów z przyczyn niepedagogicznych , Rodzice lub Opiekunowie mają prawo odwołać się od decyzji do organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów z przyczyn pedagogicznych , Rodzice lub Opiekunowie mają prawo odwołać się od decyzji za pośrednictwem dyrektora do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:

 • powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu,
 • udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły,
 1. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów:
 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokołu zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie  powiadamia organa ścigania,
 2. dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły,
 3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego,
 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować  obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.,
 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy;
 6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły;
 7. dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej,
 8. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano tryb natychmiastowej wykonalności.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

  1.  uczeń, jego rodzice lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone;

 2.   złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;

  3.  dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;

  4.  w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;

 5. dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu;

  6.  decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;

  7.  w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego   ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;

   8. powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w szkole.

Prawa i obowiązki Rodziców uczniów

 1. Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do:
 1. znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych szkoły i klasy,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 3. uzyskania w służbowym czasie pracy u wychowawcy i każdego innego nauczyciela informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów bądź zauważonych trudności w nauce,
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, udzielanych przez wychowawcę i innych nauczycieli,
 5. wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) opinii na temat pracy szkoły,
 6. bieżącej wymiany informacji oraz wspólnej dyskusji na tematy wychowawcze na klasowych zebraniach rodziców- nie rzadziej niż raz na kwartał,
 7. wywierania wpływu na dobór bądź zmianę wychowawcy poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły; wniosek musi być przyjęty na zebraniu klasowym rodziców przez dwie trzecie ogółu rodziców uczniów danego oddziału,
 8. zgłaszania propozycji zadań wychowawczych klasy,
 9. niesienia pomocy w realizacji zadań szkoły lub klasy,
 10. odwołania się od decyzji nauczycieli i innych organów szkoły przez skierowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy swego dziecka; w przypadku podtrzymania pierwotnej decyzji- odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 1. Rodzice zobowiązani są do:
 1. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 2. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 3. zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą odpowiednich warunków do nauki (Ustawa o systemie oświaty art. 18),
 4. opiekowania się bezpośrednio lub zapewnienia opieki nad dzieckiem przed i po lekcjach oraz w czasie wakacji i przerw w nauce przewidzianych rozporządzeniem MEN,
 5. zabezpieczenia w ramach swych możliwości, także finansowych warunków życia, niezbędnych do rozwoju dziecka (Konwencja o prawach dziecka art. 27),
 6. usprawiedliwiania w terminie 7 dni, osobiście lub pisemnie, nieobecności dziecka na lekcjach,
 7. naprawienia szkód powstałych w wyniku celowego działania ich dziecka.

Organizacja i formy współpracy z rodzicami

 1. Formy współpracy z rodzicami:
 • informacje bieżące – słowne (spotkania indywidualne),
 • informacje pisemne,
 • zebrania ogólne,
 • zebrania klasowe,
 • tzw. „drzwi otwarte”.
 1. Rodzice maja prawo do:
 • informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,
 • informacji o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów (WSO),
 • informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce (arkusz oceny opisowej kl. I-III),  
 • uzyskania informacji na temat dalszego kształcenia dziecka,
 • rodzice mogą wnosić swoje pomysły do harmonogramu imprez szkolnych i środowiskowych,
 • zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA świetlicy

 1. Dla uczniów klas I-III, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na dojazd, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy pod opieką nauczyciela.
 2. Godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych, po analizie planu lekcji, określa dyrektor przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 3. Liczebność grup uczniów objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy wynika z ilości uczniów oczekujących na lekcje lub po lekcjach , nie może przekroczyć 25 uczniów .
 4. Do zadań realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy należy:
 1. zapewnienie uczniom- stosownie do potrzeb i możliwości- opieki,
 2. dokumentowanie odbytych zajęć.
 1. Działalność Świetlicy przebiega według opracowanego regulaminu i planu działania .

ROZDZIAŁ X

. Ceremoniał Szkoły

 1. Szkoła tworzy i kultywuje szkolne tradycje oraz ceremoniał uroczystości.
 2. Ceremoniał Szkoły jest stosowany w czasie:
 • uroczystości szkolnych,
 • obchodów świąt państwowych i rocznic,
 • oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 1. funkcjonowanie szkoły oparte jest na aktywnym uczestnictwie w nim uczniów, rodziców, nauczycieli.

ROZDZIAŁ XI

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

 1. Działalność Szkoły finansowana jest z opłat za naukę (tzw. czesne), innych opłat wnoszonych przez Rodziców lub Opiekunów, oraz z budżetu państwa i gminy (dotacje i subwencje oświatowe), a także dodatkowej działalności szkoły.
 2. Wysokość wpisowego i czesnego ustala organ prowadzący.
 3. Kwota stanowiąca wpisowe lub czesne może zostać obniżona lub darowana w odniesieniu do kolejnego dziecka z danej rodziny albo w innych uzasadnionych przypadkach.
 4. Wszystkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad płatności nie są regulowane przez żadne odrębne postanowienia, a ich wysokości pozostają sprawą indywidualnych uzgodnień między Rodzicami lub Opiekunami a Organem Prowadzącym, w których dobro ucznia pozostaje sprawą nadrzędną

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej następującej treści:

“Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Da Vinci w Koszalinie

75-847 Koszalin ul. Wenedów 3

NIP 669-248-44-30 REGON 362394174

Tel.(94)71-70-707

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. W szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajduje się monitoring wizyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały , na wniosek dyrektora szkoły , organu prowadzącego .
 5. Jeśli postanowienia statutu są niezgodne ze zmianami w prawie oświatowym, automatycznie tracą ważność.
 6. Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje organ prowadzący z własnej inicjatywy po spełnieniu warunków przewidzianych w Ustawie Prawo Oświatowe. Może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa , w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy .

Statut wchodzi w życie z  dniem 01-09-2022 r. 

Statut z dnia 01-12-2019 r. traci moc .

Zatwierdził dnia 31.08.2022 r. organ prowadzący